Ewidencjonowanie odpadów należy do obowiązków ich wytwórcy lub posiadacza. System BDO, który jest dedykowanym do tego celu rozwiązaniem, to narzędzie pozwalające na wystawianie karty przekazania odpadów (KPO), dzięki czemu możliwym jest “śledzenie” obiegu odpadów oraz monitorowanie ich ilości oraz rodzajów wytwarzanych odpadów (w poszczególnych miastach, powiatach i pozostałych jednostkach administracyjnych). Kartę przekazania odpadów wystawić musi każdy podmiot przekazujący odpad posiadający wpis w rejestrze BDO - alternatywnym rozwiązaniem, często stosowanym w przypadku gdy posiadaczem lub wytwórcą odpadów jest osoba prywatna, jest przekazanie odpadów na podstawie oświadczenia. Dowiedz się czym jest KPO, jakie podmioty są zobowiązane do jej wystawienia, a także sprawdź, jak poprawnie wypełnić kartę przekazania odpadów, żeby uniknąć problemów technicznych związanych z wystąpieniem ewentualnych błędów w jej treści.

 

Karty przekazania odpadów znajdują się w sekcji “Ewidencja odpadów”

 

Każda karta przekazania odpadów wymaga wypełnienia następujących sekcji:

 1. Informacje ogólne o karcie,
 2. Dane przekazującego odpady,
 3. Dane transportującego odpady,
 4. Dane przejmującego odpady,
 5. Informacje dotyczące odpadów,
 6. Informacje dodatkowe.

 

KPO

 

Kartę przekazania odpadów można wypełnić otwierając zakładkę “Ewidencja odpadów” po zalogowaniu się do systemu BDO. Możliwość wystawienia KPO ma jedynie podmiot przekazujący odpady jednak podmiot transportujący i przejmujący odpady również mają wgląd do wystawionych kart zawierających ich dane (tj. m. in. numer rejestrowy BDO). Jak rozumieć należy poszczególne podmioty, których wskazanie wymagane jest przy wystawianiu karty przekazania odpadów?

 1. Przekazujący – posiadacz odpadów przekazujący odpady kolejnemu posiadaczowi, wystawiający kartę przekazania odpadów;
 2. Transportujący – podmiot transportujący odpady;
 3. Przejmujący – nowy posiadacz odpadów, do którego przewożone są odpady.

 

ewidencja odpadów w BDO

 

 

Warto mieć na uwadze, że podmiot może występować zarówno jako przekazujący, jak i transportujący oraz przejmujący pod warunkiem, że samodzielnie transportuje odpady na teren prowadzonego przez siebie składowiska odpadów bądź też innego miejsca ich zagospodarowania będącego jego własnością.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty przekazania odpadów mają statusy, o których należy pamiętać!

 

 

Planowane karty przekazania odpadów to te, które zostają wystawione z wyprzedzeniem i obowiązują w określonym, wskazanym w KPO, dniu - wystawia je podmiot przekazujący odpady. Jako wystawiający KPO podmiot takowy ma wgląd do kolejnych etapów, których realizacja odnotowywana jest w systemie BDO.
 

Karty zatwierdzone to spis KPO, które zostały wystawione i zatwierdzone do transportu (a przez to widoczne dla transportującego mogącego wygenerować potwierdzenie  - w momencie odbioru odpadów przez podmiot transportujący zatwierdza ich podjęcie i generuje potwierdzenie, na którego podstawie KPO przeniesiona zostaje do zakładki “Potwierdzenie wygenerowane”. W tym momencie kierowca prowadzący hakowca lub bramowca może wyjechać z odpadami potwierdzając jednocześnie transport. Za wygenerowanie potwierdzenia KPO odpowiada kierowca transportujący odpady. Transport odpadów bez wygenerowania potwierdzenia może skutkować karą, dlatego wystawienie karty przekazania odpadów przed przyjazdem kierowcy jest konieczne.  Są jednak dobre wieści, po wygenerowaniu potwierdzenia, o ile dane zawarte w KPO są zgodne z prawdą, podmiot przekazujący odpady nie musi się trapić ich dalszym losem jeśli jednak chcesz wiedzieć, jak sprawdzić, czy odpady zostały przekazane do przejmującego odpady, zapoznaj się z dalszymi instrukcjami.
 

“Zrealizowane przejęcie” to status, który otrzymują karty przekazania odpadów w momencie, w którym kierowca dociera z odpadami do podmiotu przejmującego odpady w celu ich zagospodarowania. W przypadku, gdy dane podane w Karcie przekazania odpadów są zgodne ze stanem faktycznym transport zostaje potwierdzony i w systemie odnotowane są godziny oraz daty potwierdzające legalne przekazanie odpadów. Podmiot przekazujący odpad zaznacza w systemie BDO “zrealizowane przejęcie”, dzięki czemu to właśnie w tej zakładce znajdziesz informacje o realizacji transportu i odbiorze odpadów przez upoważniony administracyjnie (na podstawie decyzji wydanej przez odpowiedni organ) podmiot. 
 

Jaka jest różnica pomiędzy wycofanymi, a odrzuconymi kartami przekazania odpadów?

 

Wycofane karty przekazania odpadów to KPO, które zostały anulowane przez przekazującego odpad np. przez wzgląd na podane w nich niepoprawne dane lub ich zmianę. Nieco inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku odrzuconych kart przekazania odpadów. Do odrzucenia KPO wystarczy niezgodność kodu odpadów znajdujących się w kontenerze względem tego, wskazanego w Karcie przekazania odpadów - w przypadku wykrycia takiej bądź innej nieścisłości konieczna jest korekta , która konieczna jest do przyjęcia odpadu.

 

W zależności od statusu karty przekazania odpadów zobaczyć ją mogą kolejno wskazane podmioty:

 • planowane – karty widoczne tylko dla podmiotu przekazującego,
 • zatwierdzone – karty widoczne tylko dla podmiotu przekazującego i transportującego,
 • potwierdzenie wygenerowane – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • zrealizowane przejęcie – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • potwierdzony transport – karty widoczna dla każdego podmiotu,
 • wycofane – karty widoczne dla każdego podmiotu,
 • odrzucone – karty widoczna dla każdego podmiotu.

 

Jak wypełnić kartę przekazania odpadów - instrukcja krok po kroku

 

Po zalogowaniu do systemu BDO danymi dostępowymi należy wybrać opcję “Nowa karta” z poziomu listy kart przekazania odpadów dla podmiotu przekazującego.

 

1. Informacje ogólne o karcie przekazania odpadów

 

W pierwszej kolejności należy zweryfikować dane dotyczące roku kalendarzowego, numeru i statusu karty. Dane te są niedostępne do edycji, dlatego z automatu wskazywać powinny na właściwy rok kalendarzowy (np. 2023 w roku bieżącym). Karta o statusie “planowana” nie posiada nadanego numeru karty, ten zostanie jej nadany dopiero w momencie zatwierdzenia, dlatego nie należy przejmować się pustym polem.

 

KPO - wygenerowanie

 

2. Dane przekazującego odpady

 

Dane przekazującego odpady to dane podmiotu, który zleca transport odpadów. Jest to również podmiot zobowiązany do wygenerowania KPO w celu udokumentowania kolejnych etapów procesu przekazania odpadów. Dane przekazującego odpady muszą być zgodne z danymi występującymi na fakturze lub rachunku wystawionym przez firmę transportującą i gospodarującą odpadami. Polskie prawo wymaga tego, żeby w systemie BDO zarejestrowany był każdy podmiot, który wytwarza lub gospodaruje odpadami. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki - wyłączone spod obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów są odpady komunalne albo inne, jeśli powstają w określonych ilościach.

 

W danych wymagających uzupełnienia znajdują się: 

 1. Numer rejestrowy przekazującego odpady (tj. numer podmiotu w rejestrze BDO);
 2. NIP przekazującego odpady;
 3. NIP europejski (nie wymaga uzupełnienia w przypadku, gdy podany jest NIP);
 4. Nazwa firmy lub imię i nazwisko przekazującego odpady (zależne od tego, czy wytwórcą odpadów jest firma czy osoba prywatna);
 5. Adres przekazującego odpady (adres siedziby firmy lub miejsce zamieszkania osoby prywatnej).

 

Warto pamiętać, że po wpisaniu numeru rejestrowego dane każdego podmiotu biorącego udział w gospodarowaniu odpadami (przekazującego, transportującego i przejmującego) powinny się automatycznie uzupełnić. 
 

Pozostałe punkty, czyli:
6. Miejsce wytwarzania odpadów;
7. Dodatkowe informacje o miejscu wytwarzania odpadów. 
uzupełnić należy w momencie, gdy odpady wytworzono w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo budowlane) to należy zaznaczyć pole wyboru i uzupełnić informacje o miejscu wytwarzania odpadów. Po kliknięciu w pole „miejsce wytwarzania odpadów” wyświetli się wyszukiwarka gmin. Wybór miejsca wytwarzania odpadów następuje poprzez kliknięcie odpowiedniej pozycji na liście. Po wybraniu gminy z wyszukiwarki dane miejsca zostaną automatycznie uzupełnione na formularzu.

 

Karta przekazania odpadów - dane przekazującego

 

3. Dane transportującego odpady

 

Dane transportującego odpady, zlecając realizację zamówienia Gruzmanowi, uzyskują od nas Państwo mailowo lub smsem w dniu roboczym poprzedzającym odbiór odpadów. Wśród danych, które znaleźć się powinny w KPO znajdują się:

 1. Numer rejestrowy podmiotu (transportującego);
 2. NIP transportującego;
 3. Nazwa podmiotu transportującego;
 4. Adres podmiotu transportującego.

 

KPO - dane trasportującego odpady

 

4. Dane przejmującego odpady - dane podmiotu odbierającego odpady

 

W świetle obowiązujących przepisów każdy rodzaj odpadu powinien zostać odpowiednio zagospodarowany - w zależności od charakteru odpadu i jego indywidualnych właściwości może on zostać poddany różnym procesom. To firma przejmująca odpady ponosi koszty zagospodarowania odpadu i jest odpowiedzialna za legalność tego przedsięwzięcia. Jako transportujący odpad w dniu przekazania informacji dotyczących transportującego odpady przekazujemy Państwu również dane podmiotu przejmującego odpady (numer rejestrowy BDO), dzięki czemu zagwarantować możemy rzetelne i zgodne z prawem zagospodarowanie wytworzonych przez Państwo odpadów. Wymagane do uzupełnienia KPO dane przejmującego odpady to:

 1. Numer rejestrowy podmiotu (przejmującego);
 2. NIP przejmującego;
 3. Nazwa podmiotu przejmującego;
 4. Adres podmiotu przejmującego.

 

Dane przejmującego odpady w KPO

 

Po wybraniu podmiotu przejmującego koniecznym jest wskazanie miejsca prowadzenia działalności, do którego przekazywane są odpady. Wyszukiwarka miejsc prowadzenia działalności wyświetlana jest w nowym oknie po kliknięciu w dowolne pole z danymi miejsca prowadzenia działalności.

 

 

Wyszukiwarka miejsca prowadzenia działalności wyświetla tylko te miejsca, które są powiązane z wybranym (na podstawie przekazanych przez Gruzmana danych) podmiotem. Wybór miejsca prowadzenia działalności następuje poprzez kliknięcie odpowiedniej pozycji na liście. Po wybraniu podmiotu z wyszukiwarki jego dane zostaną automatycznie uzupełnione na formularzu.

 

Bardzo prosimy o sprawdzenie, czy dane znajdujące się na karcie przekazania odpadów w systemie BDO pokrywają się z danymi, które Państwu przekazał Gruzman - w przypadku niezgodności podczas odbioru odpadów koniecznym będzie korekta karty lub wystawienie nowej (jeśli karta zostanie zatwierdzona). 

 

5. Informacje dotyczące odpadów

 

Informacje dotyczące odpadów to szereg danych dotyczących rodzaju przekazywanych przez Państwo odpadów do zagospodarowania. Wśród wymaganych informacji, które trzeba uzupełnić, znajdują się:

 1. Kod i rodzaj odpadów - te pomaga Państwu zakwalifikować Gruzman, dlatego zachęcamy do kontaktu w przypadku wątpliwości dotyczących tego, o jakim kodzie odpadem Państwo dysponują. 
 2. Masa odpadów - te dane mają charakter szacunkowy i weryfikowane są na późniejszym etapie jednak wskazanym jest wpisanie jak najbliższej stanowi faktycznemu masy (ta może zostać poddana korekcie w przypadku odrzucenia karty przekazania odpadów przez podmiot przejmujący odpady).
 3. Numer rejestracyjny środka transportu - to również są dane, które Gruzman przekazuje Państwu w przededniu odbioru odpadów. 
 4. Data rozpoczęcia transportu - w tym miejscu należy wpisać uzgodniony z Gruzmanem dzień odbioru odpadów.
 5. Godzina rozpoczęcia transportu - w tym miejscu należy wpisać uzgodnioną z Gruzmanem godzinę odbioru odpadów. Po zatwierdzeniu karty przekazania odpadów jest ona widoczna w rejestrze BDO również dla Gruzmana, co pozwala nam podjąć się realizacji zamówienia.

 

Informacje dot. odpadów w KPO

 

Na tym etapie reszta obowiązków związanych z ewidencją odpadów leży po naszej stronie - na podstawie wystawionej karty przekazania odpadów generujemy potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów, która upoważnia nas do transportu odpadów do wskazanego, jako adres podmiotu przejmującego odpady, miejsca w celu ich zagospodarowania.
 

potwierdzenie KPO

 

Co w przypadku, gdy dane wskazane w KPO nie są zgodne ze stanem faktycznym?

 

W zależności od rodzaju odpadów ich masa może być różna, co sprawia, że niezależnie od pojemności wynajętego kontenera na odpady, ich ciężar może być różny. Co oznacza to dla Państwa? Przede wszystkim trudności w oszacowaniu masy odpadów, co przekładać się może na konieczność korygowania karty przekazania odpadów. W takiej sytuacji Gruzman stanowi wsparcie dla klientów i pomaga im przejść przez kolejne etapy korekty KPO. W sytuacji, gdy karta przekazania odpadów zostanie odrzucona przez przejmującego odpad, wyświetli się ona Państwu w zakładce “odrzucone”. W przypadku, gdy przejmujący odpad odmówi przyjęcia odpadów przez wzgląd na niezgodność danych w Karcie przekazania odpadów ze stanem faktycznym Gruzman będzie się z Państwem kontaktować w celu wyjaśnienia nieścisłości. Na każdym etapie realizacji zamówienia służymy Państwu pomocą i profesjonalnym doradztwem. 

 

Korekta KPO, czyli jak skorygować kartę przekazania odpadów?

 

W przypadku odrzucenia karty przekazania odpadów przez podmiot przejmujący odpady KPO wyświetlać się będzie u podmiotu przekazującego odpady w rejestrze kart odrzuconych. Zakwalifikowanie karty do tej kategorii umożliwia wprowadzenie w niej zmian, czyli korekty KPO. Korygowanie KPO najczęściej dotyczy masy odpadów, która w momencie generowania karty przekazania odpadów, ma charakter szacunkowy. Korekta karty przekazania odpadów wymaga jej uruchomienia w systemie BDO i zmianę jej statusu. 
 

Korygowanie KPO

 

Po naciśnięciu “skoryguj” możliwym jest naniesienie zmian w karcie przekazania odpadów, a następnie konieczne jest ich zatwierdzenie poprzez akceptację wprowadzonych zmian przy pomocy zielonego przycisku “Koryguj”. Po wprowadzeniu zmian karta zostaje przeniesiona do zakładki “potwierdzenie wygenerowane.

 

skorygowane KPO
 

 

Przygotowano w opraciu o https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/01/instrukcja-karta-przekazania-odpad%C3%B3w.pdf skąd zaczerpnięto również materiały graficzne.