§1 Postanowienia wstępne

 1. ZODIAK Sp. z o.o., 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 7 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: KRS: 0000552370, NIP: 6412225154 zwana dalej „Zleceniobiorcą” świadczy usługi polegające na wynajmie kontenerów na odpady, ich odbiorze i utylizacji zdeponowanych w nich odpadów.
 2. Kontenery mogą być zamawiane osobiście w siedzibie Spółki, telefonicznie oraz e-mailowo, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w ust. 6 poniżej.
 3. Nadto strona internetowa www.gruzman.pl umożliwia zamówienie przez Zleceniodawcę usługi wynajmu kontenerów na odpady o danej pojemności, zgodnie z zaprezentowanymi na stronie internetowej gabarytami kontenerów.
 4. Cennik zamieszczony na stronie internetowej stanowi ofertę. Złożenie zamówienia przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z przedstawieniem oferty nabycia określonej usługi na warunkach określonych w zamówieniu i niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i nie stanowi zawarcia umowy.
 5. Oferta jest ważna na terenie gmin: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Zabrze lub innych po  potwierdzeniu zamówienia złożonego mailowo lub telefonicznie.
 6. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Klientami zamawiającymi usługę są:
 •  Julia Świerczek, tel. kontaktowy: 608 526 999; mail: biuro@gruzman.pl;
 •  Marek Wolny tel. kontaktowy: 602 744 211; mail: biuro@firmazodiak.pl.
 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez:

a) wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej www.gruzman.pl, dokonanie wyboru sposobu płatności oraz wysłanie zamówienia poprzez przycisk „złóż zamówienie”;

b) przesłanie e-maila lub SMS na jeden z adresów/numerów podanych w § 1 ust. 5 z wyszczególnieniem danych Zleceniobiorcy, liczby i rodzaju kontenerów, rodzaju odpadów i proponowanego terminu podstawienia kontenera. Formularz zamówienia kontenerów dostępny jest w serwisie gruzman.pl lub na stronie ww.firmazodiak.pl.

c) złożenie zamówienia telefonicznie pod jednym z numerów kontaktowych podanych w § 1 ust. 6, a następnie potwierdzenie warunków złożonego zamówienia oraz obowiązku zapłaty drogą mailową.

 1. Strona internetowa umożliwia składanie zamówień 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem Internetu poprzez formularz zamówienia.
 2. Wyliczona w podsumowaniu zamówienia cena jest wiążąca Zleceniobiorcę w chwili złożenia zamówienia, z wyłączeniem przypadków, w których przekazywane odpady rozliczane są wg rzeczywistej wagi. W takich przypadkach rozliczenie usługi odbywa się na zasadach opisanych w § 5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty prezentowanej na stronie internetowej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Zamówienia złożone danego dnia do godz.12.00 będą realizowane do 2 dni roboczych, a zamówienia złożone danego dnia po godz. 12.00 będą realizowane do 3 dni roboczych z zastrzeżeniem §4 ust. 2. Możliwe jest oznaczenie późniejszego terminu realizacji usługi zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy.
 4. Umowa pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą uważana jest za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zleceniobiorca dokonuje potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną, na adres mailowy zamawiającego, bezzwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie, Zleceniodawca proszony jest o kontakt z osobami wskazanymi w § 1 ust. 6.
 5. W zamówieniu Zleceniodawca oznacza wybraną przez siebie usługę, jej zakres oraz formę płatności.
 6. Zleceniodawca podczas składania zamówienia obowiązany jest podać dane teleadresowe, niezbędne do realizacji zamówienia tj. imię, nazwisko (lub firmę), adres mailowy, adres pocztowy, numer telefonu, numer PESEL, a także miejsce podstawienia kontenera oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Podanie danych teleadresowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zamówienia.
 7. Wszelkie modyfikacje zamówienia są możliwe do czasu jego realizacji. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia od umowy, o której mowa w § 7 Regulaminu.
 8. Zleceniobiorca przejmuje do rozliczeń umownych tylko i wyłącznie wskazania z legalizowanej wagi, z wyłączeniem zagospodarowania odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 05 04, dla których przyjmuje się przelicznik 1m3 = 1,0Mg.
 9. Jeżeli Zleceniodawca nie dysponuje legalizowaną wagą, wówczas do rozliczeń przyjmuje się wskazania legalizowanej wagi, na której ważenia dokonał Zleceniobiorca.
 10. Zleceniodawca zobowiązuje się w przypadku rozbieżności pomiędzy wagą wpisaną przez Zleceniodawcę do systemu BDO, a wagą wskazaną przez legalizowaną wagę, dokonać niezwłocznie korekty wystawionej przez siebie karty przekazania odpadu. Wszelkie konsekwencje wpisania nieprawidłowej masy przekazywanych odpadów obciążają Zleceniodawcę.

§2 Cena

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są wartościami brutto wyrażonymi w walucie PLN i zawierają podatek VAT obowiązujący w dacie składania zamówienia. Cena za wykonanie usługi jest wiążąca, od chwili złożenia zamówienia w rozumieniu § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu.
 2. Jeżeli Zleceniobiorca przewiduje sprzedaż promocyjną, warunki promocji, czas jej trwania oraz usługi objęte promocją są oznaczane na stronie internetowej bezpośrednio lub poprzez zamieszczenie odesłania do dokumentów lub witryny internetowej, zawierającej takie informacje.
 3. Ceny za świadczenie usługi poza obszarem określonym w §1 ust. 5 wyliczane są indywidualnie i mają zastosowanie po potwierdzeniu przez Zleceniobiorcę przyjęcia do realizacji zamówienia wystawionego dla danej lokalizacji.

 §3 Realizacja zamówienia

 1. Zamówiona usługa realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 6.30 -15.00.
 2. Zleceniobiorca nie odpowiada za błędy w realizacji zamówienia, spowodowane działaniem Zleceniodawcy,  w tym opóźnienie spowodowane błędnym oznaczeniem danych wskazanych w §1 ust. 13 Regulaminu.
 3. Realizacja usług następować będzie według kolejności wpływów potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania kontenerów w magazynie.
 4. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia Zleceniodawca zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.
 5. Zleceniodawca zobowiązuje się do wskazania odpowiedniego miejsca podstawienia kontenera oraz zabezpieczenia dojazdu do miejsca podstawienia tego kontenera pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 24 ton.
 6. Do ustawienia kontenera Zleceniodawca zobowiązuje się zabezpieczyć powierzchnię 14m x 3 m.
 7. Zleceniodawca przed podstawieniem przez Zleceniobiorcę kontenera zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie uzyskania zgody na jego podstawienie od  właściwego zarządcy drogi i uiścić z tego tytułu należną opłatę. Odpowiedzialność z tytułu niedokonania takiego uzgodnienia i dokonania opłaty spoczywa wyłącznie na Zleceniodawcy.
 8. Kontenery mogą zostać udostępnione na maksymalnie 7 dni kalendarzowych.
 9. Datę odbioru kontenera Zleceniodawca zobowiązany jest podać składając zamówienie. W przypadku braku podania daty odbioru, Zleceniodawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zleceniobiorcy gotowości kontenera do odbioru mailowo lub telefonicznie przynajmniej 24 godziny przed preferowaną datą odbioru. Za przedłużenie wynajmu pojedynczego kontenera na okres powyżej 7 dni Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy  dodatkową opłatę za postój kontenera w wysokości 40 zł netto za każdy dzień postoju kontenera ponad siódmy dzień. W przypadku przedłużenia wynajmu spowodowanego winą Zleceniobiorcy, Zleceniodawca nie ponosi dodatkowych kosztów.
 10. Odpady, które może przyjmować Zleceniobiorca w ramach prowadzonej działalności (posiadanych decyzji) są uwzględnione w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Odpady nie wymienione w cenniku nie mogą być przez Zleceniobiorcę przyjmowane.
 11. W przypadku umieszczenia w kontenerze innego odpadu niż określony w zleceniu, ale objętego cennikiem, Zleceniodawca zostanie obciążony przez Zleceniobiorcę opłatą za utylizację faktycznego rodzaju odpadu, zgodnie z cennikiem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 12. W przypadku umieszczenia w kontenerze innego odpadu niż określony w cenniku stanowiącym nr 1 do Regulaminu, Zleceniobiorca uprawniony jest do opróżnienia kontenera w miejscu podstawienia na ryzyko i odpowiedzialność za odpad Zleceniodawcy. Jednocześnie Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy pełną kwotę jak za wykonaną usługę wg stawek określonych w zleceniu dla danej lokalizacji.
 13. Określenie rodzajów odpadów odbywa się w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.
 14. Zleceniobiorca przejmuje odpowiedzialność za odpad zdeponowany w kontenerze z momentem opuszczenia miejsca, na którym był podstawiony kontener.
 15. Załadunek kontenera ze względów bezpieczeństwa możliwy jest do wysokości jego burt. Załadowanie kontenera ponad wysokość burt, które uniemożliwia zabezpieczenie odpadów na czas transportu, w razie naliczenia kary Zleceniobiorcy przez organ administracji, Zleceniobiorca obciąży tą karą Zleceniodawcę. Kwota ta zostanie doliczona do faktury. Wysokość kary za naruszenie dot. przewozu odpadów wynika i określona jest w załączniku nr 3 pkt 4 do ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. i zgodnie z tymi przepisami wynosi 10 000,00 zł. W powyższym przypadku kierowca może również odmówić odebrania takiego kontenera, a Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami usługi oraz transportu za dodatkowy kurs w wysokości 250,00 zł netto.
 16. W przypadku braku możliwości wykonania usługi, z powodu nie zabezpieczenia przez Zleceniodawcę dojazdu do miejsca podstawienia kontenera, zostanie naliczona dodatkowa opłata transportowa w wysokości 250,00 zł netto.
 17. W przypadku zawartości kontenera niezgodnej z deklaracją zawartą w zamówieniu naliczona zostanie kara umowna za utylizację zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.gruzman.pl.
 18. Pierwsze podstawienie kontenera danej pojemności pod wskazaną (nową) lokalizację następuje nie później niż 7dni od daty otrzymania zlecenia.
 19.  W przypadku podmiotów objętych obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru BDO, zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach z dnia […]. Kartę Przekazania Odpadu generuje Zleceniodawca. Dane niezbędne do wystawienia Karty Przekazania Odpadu zostaną przekazane Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę.
 20. W przypadku osób fizycznych i podmiotów wyłączonych z obowiązku ewidencjonowania odpadów na podstawie zapisów Ustawy o odpadach z dnia […] ewidencję odpadów prowadzi Zleceniobiorca.
 21. Kontenery pozostają własnością Zleceniobiorcy. Zleceniodawca nie jest uprawniony do używania kontenerów do jakichkolwiek innych celów i na innych zasadach, niż cele i zasady określone w zamówieniu oraz w niniejszym Regulaminie, w tym do udostępniania kontenerów osobom trzecim oraz przemieszczania poza lokalizację wskazaną w przyjętym przez Zleceniobiorcę zamówieniu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej za uszkodzone lub utracone kontenery.
 22. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za podstawiony kontener i ryzyko utraty lub uszkodzenia kontenera od chwili podstawienia zgodnie z zamówieniem do chwili odbioru kontenera.

§4 Czas realizacji zamówienia

 1. Zamówienia realizowane są w terminie do 2 lub 3 dni roboczych zgodnie z §1 ust. 9 Regulaminu, liczonych odpowiednio od dnia wpływu kwoty zamówionej usługi na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, chyba że w zamówieniu ustalono inny termin. Rozpoczęcie biegu terminu realizacji zamówienia może być uzależnione od wybranej formy płatności.
 2. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu braku kontenerów w magazynie w chwili składania zamówienia.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o możliwym opóźnieniu realizacji zamówienia, bądź przeszkodach w jego realizacji, nie później niż w terminie 2 dni od złożenia zamówienia. W przypadku wyżej opisanym Strony mogą renegocjować terminy wykonania usługi lub klient ma prawo złożyć rezygnację z zamówionej usługi.
 4. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, a także, gdy Zleceniodawca, w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia, rezygnuje ze świadczenia usług, Zleceniobiorca jest obowiązany do zwrotu pełnej sumy pieniężnej wpłaconej przez Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym Zleceniobiorca został powiadomiony o rezygnacji Zleceniodawcy z zamówienia.

§5 Metody płatności

 1. Płatności za świadczone usługi podstawienia kontenerów odbywają się, po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym potwierdzeniu dostępności kontenerów, w następujący sposób:

a) przedpłata:

- przelewem na podstawie faktury pro formy przed podstawieniem każdego pojedynczego kontenera;

- w ramach systemu DotPay przez link do płatności wygenerowany przez Zleceniobiorcę i przesłany na adres e-mail Zleceniodawcy podany w zamówieniu;

b) gotówką lub kartą płatniczą u kierowcy przy podstawieniu każdego pojedynczego kontenera.

 1. Dla odpadów, które według cennika są rozliczane wagowo wymagana jest zapłata zaliczki poprzez jedną z metod płatności wskazanych w ust. 1 i w wysokości ustalonej przez strony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. Ostateczne ustalenie ceny za wykonaną usługę zagospodarowania odpadów rozliczanych wagowo odbywa się w następujący sposób:
  1. Dla odpadów o kodach 17 01 07 (gruz mieszany) oraz 17 09 04 (zmieszane odpady budowlane)  do ceny wynajmu kontenera określonej w cenniku, dolicza się kwotę (zgodnie z cennikiem) za zagospodarowanie każdego dodatkowego 1kg danego rodzaju odpadu ponad  masę odpadów wskazaną dla danego rozmiaru kontenera w cenniku.
  2. Dla pozostałych odpadów rozliczanych według wagi do ceny wynajmu kontenera określonej w cenniku, dolicza się kwotę za zagospodarowanie odpadów wyliczaną jako iloczyn masy przekazanych do zagospodarowania odpadów oraz stawki za dany rodzaj odpadu (za 1kg) określonej w cenniku.
 • w przypadku, gdy wpłacona zaliczka przekracza wartość wykonanej usługi Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy różnicę pomiędzy ceną usługi, a wysokością zaliczki;
 • w przypadku, gdy zaliczka nie pokrywa wartości wykonanej usługi Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty pozostałej ceny usługi wynikającej z faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
 1. Zleceniodawca zobowiązuje się, w przypadku rozbieżności pomiędzy wagą wpisaną przez Zleceniodawcę do systemu BDO, a wagą wskazaną przez legalizowaną wagę, rozliczyć ze Zleceniobiorcą usługę na zasadach określonych w §5 ust. 3 oraz dokonać korekty Karty Przekazania Odpadu w systemie BDO wg wskazań z legalizowanej wagi.
 2. Ostateczne rozliczenie usługi następuje w momencie wystawienia faktury VAT.
 3. Termin płatności faktury wynosi 14 dni i liczony jest od daty wystawienia faktury.
 4. Dla potrzeb ewidencji odpadów Strony umowy przyjmują miesięczny okres rozliczeniowy.
 5. Dla wystawiania Faktur VAT za dany okres Strony przyjmują miesięczny okres rozliczeniowy. Strony wyrażają zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 6. Sposób płatności określony będzie w zleceniu opisanym w §2 pkt.1.
 7. W razie rozbieżności pomiędzy wagą wpisaną przez Zleceniodawcę do systemu BDO, a wagą wskazaną przez legalizowaną wagę :
  1.  w przypadku kontenerów przedpłacanych: Zleceniodawca dokona dopłaty różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z tonażu odpadów stwierdzonego przez legalizowaną wagę, a ceną zapłaconą według cennika, w terminie 14 dni od daty wystawienia Faktury ostatecznie rozliczającej usługę;
  2.  w innych przypadkach: Zleceniodawca dokona zapłaty na podstawie faktury uwzględniającej wartości według cennika powiększonej o wartość wynikającą z tonażu odpadów stwierdzonego przez legalizowaną wagę;

 

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z dnia 2019.01.23) Zleceniodawca będący konsumentem, tj. zawierający z Usługodawcą umowę za pośrednictwem strony internetowej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie na cele nie związane z prowadzoną działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą, lub wykonywaniem wolnego zawodu, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Klient zobowiązany jest poinformować o tym Zleceniobiorcę, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą lub drogą mailową na adres: Biuro@gruzman.pl Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 Regulaminu.
 2. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, Zleceniodawca obowiązany jest niezwłocznie, zakomunikować gotowość oddania pustego kontenera wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Kontener odbierany jest przez Zleceniobiorcę. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 5, Zleceniodawca nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.
 3. Zleceniobiorca gwarantuje Zleceniodawców zwrot uiszczonej należności, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Zleceniodawców niebędących konsumentami.
 5. Jeżeli Zleceniodawca będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 6. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej przez strony ceny.

 

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Zleceniodawcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania usługi z zamówieniem.
 2. W wypadku, o którym mowa w ustępie powyżej, Zleceniodawca powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia na adres kontaktowy, o którym mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu. Zleceniodawca traci uprawnienie reklamacyjne, jeżeli nie dokona zgłoszenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, w terminie 2 dni od daty wykonania usługi. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień przesłania zgłoszenia z określeniem danych niezbędnych do jej rozpatrzenia, tj. numeru zamówienia, liczby i miejsca podstawienia kontenerów oraz określenia, na czym polega niezgodność usługi z zamówieniem.
 3. Zleceniobiorca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, rozpatrzy reklamację.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Zleceniobiorca usunie wady świadczonej usługi, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, zwróci Zleceniodawcy należność uiszczoną tytułem zapłaty ceny za reklamowaną usługę.

§8 Dane osobowe

 1. Składając zamówienie Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie Zleceniobiorcy oraz ich przetwarzanie dla celów związanych z realizacją zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Zleceniobiorcę . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu, w każdym czasie, we własne dane osobowe oraz do ich poprawiania, a także żądania usunięcia ich z bazy danych Zleceniobiorcy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24 ).
 2. Zleceniobiorca oświadcza, że zbierane oraz przetwarzane przez niego dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą, o której mowa w ustępie powyżej, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Administratorem danych osobowych jest: ZODIAK sp. z o.o., 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 7.
 4. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby spółki lub w formie wiadomości mailowej na adres: biuro@firmazodiak.pl.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia nie dłużej niż 3 lata.
 6. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzenia danych osobowych;
 7. Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym spółka zleca wykonywanie takich czynności.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przysługuje prawo żądania od Administratora do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- sprostowania swoich danych osobowych,

- usunięcia swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonywania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie Umowy i jej wykonywanie.
 2.  Dane osobowe Usługobiorców nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.
 3.  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych: ZODIAK sp. z o.o., 41-605 Świętochłowice, ul. Sądowa 7.

 

 §9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku, gdy Klient jest konsumentem, ustawy o ochronie praw konsumenta.
 3. Regulamin nie obowiązuje w zakresie, w jakim jego stosowanie zostaje wyłączone w umowie zawartej pomiędzy stronami (pierwszeństwo mają zapisy umowy odmienne od postanowień regulaminu).
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021 r.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej, z zastrzeżeniem ust. 4.
 6. Zamówienia złożone przez datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług – Cennik usług

 

1. Usługi rozliczane ryczałtem.

Ceny ofertowe za kompleksową usługę polegającą na podstawieniu i odbiorze kontenera oraz zagospodarowaniu odpadów o poszczególnych kodach kształtują się następująco:

 

 • 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 - gruz ceglany17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03:

 

 

 

Kontener

Cena za 1 kontener

Cena przy zamówieniu 3 lub więcej kontenerów

4m3

592,59 zł (640,00 zł brutto)

546,30 zł (590,00 zł brutto)

7m3

675,92 zł (730,00 zł brutto)

629,62 zł (680,00 zł brutto)

12m3

925,93 zł (1000,00 zł brutto)

833,33 zł (900,00 zł brutto)

 

 • 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia:

Kontener

Cena za 1 kontener

Cena przy zamówieniu 3 lub więcej kontenerów

4m3

1111,11 zł (1200,00 zł brutto)

1064,81 zł (1150,00 zł brutto)

7m3

1379,63 zł (1490,00 zł brutto)

1333,33 zł (1440,00 zł brutto)

12m3

2037,04 zł (2200,00 zł brutto)

1944,44 zł (2100,00 zł brutto)

 

Podane powyżej ceny kontenerów na odpady zmieszane z gruzem są cenami ryczałtowymi jedynie przy następujących założeniach:

 • waga złożonych w kontenerze 4m3 odpadów nie przekracza 2,0 t
 • waga złożonych w kontenerze 7m3 odpadów nie przekracza 3,5 t
 • waga złożonych w kontenerze 12m3 odpadów nie przekracza 6,0 t

Jeżeli wagi odpadów przekraczają podane powyżej wartości, każdy kolejny 1 kg odpadów obciążony jest opłatą dodatkową w wysokości 0,23 zł brutto.

 

 • 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 03*

Kontener

Cena za 1 kontener

Cena przy zamówieniu 3 lub więcej kontenerów

4m3

1018,52 zł (1100,00 zł brutto)

972,22 zł (1050,00 zł brutto)

7m3

1388,89 zł (1500,00 zł brutto)

1242,59 zł (1450,00 zł brutto)

12m3

2037,04 zł (2200,00 zł brutto)

1944,44 zł (2100,00 zł brutto)

 

Podane powyżej ceny kontenerów na odpady zmieszane są cenami ryczałtowymi jedynie przy następujących założeniach:

 • waga złożonych w kontenerze 4m3 odpadów nie przekracza 0,8 t
 • waga złożonych w kontenerze 7m3 odpadów nie przekracza 1,4 t
 • waga złożonych w kontenerze 12m3 odpadów nie przekracza 2,4 t

Jeżeli wagi odpadów przekraczają podane powyżej wartości, każdy kolejny 1 kg odpadów obciążony jest opłatą dodatkową w wysokości 0,65 zł brutto.

 

 • 17 03 80 - odpadowa papa

Kontener

Cena za 1 kontener

Cena przy zamówieniu 3 lub więcej kontenerów

4m3

1712,96 zł (1850,00 zł brutto)

1666,67 zł (1800,00 zł brutto)

7m3

2453,70 zł (2650,00 zł brutto)

2407,41 zł (2600,00 zł brutto)

12m3

3888,89 zł (4200,00 zł brutto)

3796,30 zł (4100,00 zł brutto)

 

Podane powyżej ceny kontenerów na papę są cenami ryczałtowymi jedynie przy następujących założeniach:

 • waga złożonych w kontenerze 4m3 odpadów nie przekracza 1,6 t
 • waga złożonych w kontenerze 7m3 odpadów nie przekracza 2,8 t
 • waga złożonych w kontenerze 12m3 odpadów nie przekracza 4,8 t

Jeżeli wagi odpadów przekraczają podane powyżej wartości, każdy kolejny 1 kg odpadów obciążony jest opłatą dodatkową w wysokości 0,72 zł brutto.

 

 • 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

Kontener

Cena za 1 kontener

Cena przy zamówieniu 3 lub więcej kontenerów

4m3

1111,11 zł (1200,00 zł brutto)

1064,81 zł (1150,00 zł brutto)

7m3

1388,89 zł (1500,00 zł brutto)

1242,59 zł (1450,00 zł brutto)

12m3

2037,04 zł (2200,00 zł brutto)

1944,44 zł (2100,00 zł brutto)

 

Podane powyżej ceny kontenerów na materiały izolacyjne są cenami ryczałtowymi jedynie przy następujących założeniach:

 • waga złożonych w kontenerze 4m3 odpadów nie przekracza 0,4 t
 • waga złożonych w kontenerze 7m3 odpadów nie przekracza 0,7 t
 • waga złożonych w kontenerze 12m3 odpadów nie przekracza 1,2 t

Jeżeli wagi odpadów przekraczają podane powyżej wartości, każdy kolejny 1 kg odpadów obciążony jest opłatą dodatkową w wysokości 1,12 zł brutto.

 

2. Dla innych odbieranych odpadów w skład ceny ofertowej wchodzą: stawka za transport  + koszt zagospodarowania w zależności od rodzaju odpadu (wg wagi).

3. Za usługi świadczone na terenie powiatów: Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Tarnowskie Góry, Tychy oraz gminy Knurów, do każdego kontenera naliczana jest dodatkowa opłata transportowa w wysokości 150zł brutto. .

4. Powyższy cennik obowiązuje od 01.01.2023 r.

 

Załącznik nr 2 do regulaminu świadczenia usług – oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:  ZODIAK Sp. z o.o.,

 ul. Sądowa 7

41-605 Świętochłowice

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi polegającej na wynajmie kontenerów na odpady, ich odbiorze i utylizacji zdeponowanych w nich odpadów.

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………………………………..........................

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………..

– Podpis konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………

– Data…………………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.