Katalog odpadów to nic innego jak spis rodzajów odpadów z przyporządkowanym im kodem, który pozwala na identyfikację odpadu, a także jego ewidencję i monitorowanie ilości wytwarzanych rodzajów odpadów. Katalog odpadów określony jest Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. ws. katalogu odpadów i wskazuje nie tylko rodzaje odpadów, ale również ich ewentualną ekotoksyczność, czyli określa, czy dany rodzaj odpadu jest bezpieczny, czy niebezpieczny dla środowiska oraz czy stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt. 

 

Jak czytać katalog odpadów?

 

Katalog odpadów dzieli odpady na 3 kategorie, które określane są kolejno poprzez: grupę, podgrupę i rodzaj odpadu. Jak należy rozumieć te pojęcia i w jaki sposób czytać katalog odpadów?

1. Grupa odpadów to najszersza kategoria obejmująca podgrupy i rodzaje odpadów. Grupę odpadów określają pierwsze dwie cyfry występujące w kodzie odpadu. Wyróżnia się 20 grup odpadów i są one następujące: 
01 - Odpady powstające przy poszukiwaniu; wydobywaniu; fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin;
02 - Odpady z rolnictwa; ogrodnictwa; upraw hydroponicznych; rybołówstwa; leśnictwa; łowiectwa oraz przetwórstwa żywności;
03 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli;
04 - Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego;
05 - Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla;
06 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej;
07 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej;
08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb,lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich;
09 - Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych;
10 - Odpady z procesów termicznych;
11 - Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych;
12 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych;
13 - Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19);
14 - Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08);
15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach;
16 - Odpady nieujęte w innych grupach;
17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych);
18 - Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną);
19 - Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych;
20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

 

2. Podgrupa odpadów określona jest przez 3 i 4 cyfrę występującą w kodzie odpadu. Występowanie podgrup pozwala na wygodniejszą identyfikację odpadów z uwzględnieniem miejsca ich pochodzenia, charakterystykę i podobne parametry. W zależności od grupy odpadów podgrup może być mniej lub więcej, dlatego znane są np. odpady o kodzie 10 05 01, ale nie istnieje już odpad o kodzie 19 14 00, ponieważ w grupie 19. nie występuje podgrupa 14.

 

3. Ostatnim parametrem, kluczowym dla zakwalifikowania odpadu do określonego kodu, jest jego rodzaj. Ten określają dwie ostatnie cyfry kodu i wskazują jednoznacznie na to, jaki kod, zgodnie z rozporządzeniem ws. katalogu odpadów, należy przypisać danemu odpadowi. 

 

Do czego służy katalog odpadów?

 

Katalog odpadów ułatwia ewidencję odpadów, co jest działaniem z korzyścią dla środowiska, ponieważ pozwala monitorować ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów. Wybrane rodzaje odpadów mogą zostać w dalszym ciągu poddane odzyskowi, dzięki czemu mogą zostać ponownie wykorzystane co ogranicza zanieczyszczenie planety. Dokument, którym jest rozporządzenie ws. katalogu odpadów uzupełnia również inne akty prawne, które określają w jaki sposób mogą zostać przetworzone lub unieszkodliwione odpady zawierające substancje lub związki chemiczne szkodliwe dla środowiska, a także w jaki sposób należy prowadzić racjonalną i bezpieczną gospodarkę odpadami. Katalog odpadów jest dostępny dla każdego podmiotu w ISAP (Internetowym Systemie Aktów Prawnych) - pobrać można go również z naszej strony internetowej.