Zwolnienie z BDO, czy też Wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych możliwe jest w wielu przypadkach. Przepisy dotyczące zwolnienia z BDO znaleźć można w ustawie o odpadach, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, a także Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W niniejszym opracowaniu dostępne są informacje o tym, kto i na jakiej podstawie zwolniony jest z Wpisu do Rejestru BDO. 

 

 

Zwolnienie z BDO w przypadku wytwarzania odpadów komunalnych i innych

 

Wpis do Rejestru BDO obowiązuje niemalże wszystkich wytwórców odpadów. Jednym z wyjątków są wytwórcy odpadów komunalnych, których nie obowiązuje konieczność posiadania Wpisu do rejestru BDO. Na zwolnienie z prowadzenia ewidencji odpadów mogą liczyć także: 

 • osoby fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które nie są przedsiębiorcami i wykorzystują odpady na cele prywatne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku, 
 • wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji jeżeli przekażą pojazdy do stacji demontażu lub punktu zbierania;
 • podmioty prowadzące działalność nieprofesjonalną w zakresie zbierania odpadów (m.in. przyjmowanie przez apteki leków i opakowań po lekach, przyjmowanie przez sklepy zużytych artykułów konsumpcyjnych lub zbieranie odpadów w szkołach, instytucjach lub urzędach). 

 

 

Zwolnienia z rejestru BDO - kody odpadów zwolnione i niezwolnione z ewidencji

 

Poszczególne grupy odpadów nie wymagają ewidencji w BDO - są to przede wszystkim odpady komunalne, czyli takie, które są wytwarzane w wyniku codziennego zużycia produktów, materiałów oraz wykonywania bieżących czynności gospodarczych. Za odpady komunalne, które nie wymagają Wpisu do Rejestru BDO uznać można: tekturę, szkło, tekstylia, plastik, metale i inne tworzywa sztuczne pod warunkiem, że ich wytworzenie nie jest związane z produkcją lub dystrybucją towarów lub świadczenia określonych usług. Do odpadów komunalnych, których przekazywanie odbiorcom odpadów nie wymaga Wpisu do Rejestru BDO nie można jednak zaliczyć:

 • odpadów pobudowlanych i poremontowych,
 • wytworzonych w wyniku produkcji, 
 • odpadów z rybołówstwa, leśnictwa czy też rolnictwa, 
 • odpady ze zbiorników bezodpływowych, z sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, takie jak np. osady ściekowe, 
 • pojazdy i maszyny wycofane z eksploatacji. 

 

Odpady, których wytwarzanie i gospodarowanie nie wymaga Wpisu do Rejestru BDO wskazane zostały również w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

 

Zwolnienie dotyczy łącznie 46 rodzajów odpadów dla określonych ilości wytwarzanych w ciągu roku, między innymi:

 • odchodów zwierzęcych, odpadów kory i korka, odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego, odpadów innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewna, szkła i tworzyw sztucznych, przeterminowanych oraz niezdatnych do spożycia produktów spożywczych,
 • części i pozostałości będące odpadami opakowaniowymi - odpady z tej grupy (15) powstają często w małych przedsiębiorstwach, sklepach, czy biurach do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych (na przykład w kartonach, opakowaniach z tworzyw sztucznych)
 • części z grup odpadów niebezpiecznych, wśród których wymienić można: zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, a także opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (wytwórcami tych ostatnich są m. in. zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, 
 • odpady powstałe w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, pod warunkiem, że nie przekroczą one ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

 

Pośród odpadów z grupy 17. (wskazanych w Katalogu Odpadów i Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów) odbieranych przez firmę Gruzman znajdują się:

 

Rodzaj odpadu Kod odpadu
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01
Gruz ceglany 17 01 02
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  17 01 07
Drewno 17 02 01
Szkło 17 02 02
Tworzywa sztuczne 17 02 03
Żelazo i stal 17 04 05
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04

 

Informacje dotyczące zwolnionych z ewidencji ilości odpadów o poszczególnych kodach dostępne są bezpośrednio w treści Rozporządzenia dostępnego w ISAP pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531.

 

 

Zwolnienie z Rejestru BDO - czy przekazanie odpadów może odbyć się bez jakiejkolwiek dokumentacji?

 

Zwolnienie z Wpisu do Rejestru BDO nie powoduje automatycznie braku konieczności udokumentowania przekazania odpadu. Podmioty zajmujące się transportem odpadów zobowiązane są (w momencie transportu odpadów) dysponować dokumentem potwierdzającym pochodzenie odpadu. Wynika to z art. 24 ustawy o odpadach traktującym m.in., że zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady. Dokument poświadczający przekazanie odpadów jest ważny w kontekście ewidencji odpadów prowadzonej przez przedsiębiorstwa transportujące oraz przejmujące odpady, dlatego (mimo zwolnienia z konieczności Wpisu do Rejestru BDO) nie należy być zaskoczonym jeśli koniecznym okaże się podpisanie dokumentu poświadczającego przekazanie odpadu. 

 

 

Dokumentowanie i raportowanie ilości odpadów

 

Wpis do Rejestru BDO jest niezbędny w przypadku podmiotów zajmujących się transportem i przejmowaniem odpadów od ich wytwórców. To na nich spoczywa odpowiedzialność za właściwą ewidencję odpadów i udokumentowanie ich obiegu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy przedstawiciel firmy zajmującej się transportem odpadów prosi o dokument potwierdzający rodzaj i ilość przekazywanych odpadów nie należy się tym martwić - są to dane niezbędne do ewidencji, z której prowadzenia nie są zwolnione podmioty specjalizujące się w gospodarowaniu odpadami. 

 

 

Kto nie jest zwolniony z Wpisu do Rejestru BDO?

 

Wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowy dla większości przedsiębiorstw wytwarzających odpady inne niż komunalne. Wytwórcami odpadów z poszczególnych grup są zarówno małe, jak i większe przedsiębiorstwa - szczególnie produkcyjne i usługowe. Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wytwarzających odpady i prowadzących ich ewidencję,
 • przedsiębiorstw wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory oraz sprzęt elektryczny czy elektroniczny,
 • podmiotów transportujących odpady na zlecenie,
 • firm produkujących lub importujących opakowania.

 

Należy mieć na uwadze, że konieczność Wpisu do Rejestru BDO lub jej brak wskazują różnorodne przepisy - określenie obowiązku rejestracji w BDO uzależnione jest więc od kodu odpadów oraz ich masy (wytwarzanej w ujęciu rocznym). Obowiązek ewidencjonowania odpadów został wprowadzony w Polsce kilka lat temu i przepisy dotyczące gospodarki w obiegu zamkniętym oraz ograniczenia wpływu odpadów na środowisko są stale udoskonalane. Co to oznacza dla przedsiębiorców i podmiotów, które się do nich nie stosują? Za brak rejestracji lub podanie fałszywych danych w systemie BDO można ponieść karę finansową rzędu 1 miliona złotych. 

 

O to, czy odpad przekazywany przez Ciebie do transportu firmie Gruzman będzie ewidencjonowany w BDO lub przekazywany na podstawie innego dokumentu podczas rozmowy zapyta Cię nasz dyspozytor. 

 

 

Zwolnienie z BDO w przypadku osób fizycznych

 

Gruzman specjalizuje się w odbiorze odpadów pobudowlanych i poremontowych (tzw. odpadów z grupy 17.). W zależności od rodzaju odpadu (czy jest to papa, zmieszane odpady budowlane, czy też czysty gruz) masa odpadów jest różna - należy to uwzględnić w przypadku zlecenia transportu odpadów. Firmy budowlane, które wytwarzają odpady pobudowlane podcza prowadzonych prac nie są zwolnione z prowadzenie ewidencji i muszą posiadać Wpis w Rejestrze BDO. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku osób fizycznych przeprowadzających remont we własnym zakresie - te nie są zobowiązane do Wpisu w Rejestrze BDO a obowiązek ewidencjonowania odebranych odpadów spoczywa w tym przypadku na przyjmującym odpady.  

 

Na co warto zwrócić uwagę w przypadku zlecania remontu firmie budowlanej? Posiadaczem odpadu zawsze jest jego wytwórca - jeżeli w zleceniu lub umowie zawartej z firmą budowlaną znajdzie się zapis, że to ona jest wytwórcą odpadów to w zakresie jej obowiązków jest przekazanie wytworzonych odpadów właściwemu przedsiębiorstwu. W przypadku braku takiego zapisu za wytwórcę powstałych odpadów uważa się właściciela lokalu i to on obowiązany jest do zgodnego z przepisami zagospodarowania odpadów. 
 

 

Zakres naszych usług obejmuje cały Śląsk - sprawdź naszą ofertę dla poszczególnych śląskich miast:

wywóz gruzu Będzin, wywóz gruzu Bytom, wywóz gruzu Chorzów, wywóz gruzu Czeladź, wywóz gruzu Dąbrowa Górnicza, wywóz gruzu Gierałtowice, wywóz gruzu Gliwice, wywóz gruzu Katowice, wywóz gruzu Mikołów, wywóz gruzu Mysłowice, wywóz gruzu Piekary Śląskie, wywóz gruzu Radzionków, wywóz gruzu Ruda Śląska, wywóz gruzu Siemianowice Śląskie, wywóz gruzu Sosnowiec, wywóz gruzu Świętochłowice, wywóz gruzu Tarnowskie Górywywóz gruzu Zabrze.